hcc.dk

Referat fra Generalforsamling 2024

Referat af den ordinære generalforsamling i Hvidovre Curling Club afholdt tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.00 i curlers lounge, HCC, Frihedens Idrætscenter.

Pkt. 1.         Valg af dirigent
Peter Jensen blev enstemmigt valgt og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt den 29. marts 2024 og dermed var lovligt varslet.

Pkt. 2.         Formandens beretning, indeholdende en redegørelse for de opnåede resultater til de på sidste generalforsamling fremlagte mål.

Formanden beretter om sæsonens resultater og fejringer. Der har været flotte resultater både for juniorer, seniorer/motion og elite.

Klubben har haft en rigtig godt år både hvad angår resultater og medlemsfremgang. Der har været masser af aktivitet på CNF og turneringer, men der mangler generelt hænder, så der appelleres til både medlemmer og forældre.

Samarbejdet med Frihedens Idrætscenter har været besværet bl.a. med udskift af ledelse i Centret. Det er særligt udfordret mht. handicapvenligheden både hvad angår døre og faciliteter samt parkeringsforhold. Der er taget kontakt til kommunen men indtil videre uden held.

Samarbejdet med Hvidovre kommune har også i sæsonen været besværligt. Der er arbejdet meget med kommunens økonomiske råderum og dermed er puljen OL nedlagt EFTER ansøgningsfristen. Der er dermed kun bevilliget DKK 56.000 til sæsonen 2024/25 via Talent og Elite – der har været søgt om DKK 250.000. Formanden har efterfølgende skrevet et meget langt brev til Formanden for Kultur og Fritid. Dette set i lyset af at andre klubber i kommunen har modtaget procentuelt meget større bevillingerne set i forhold til størrelse og talent/OL udvikling.

Der er arbejdet med mål for sæsonen som vedtaget på sidste generalforsamling.
Det er nødvendigt for klubben at der inddrages yderligere frivillige til det daglige og til turneringer. Der skal arbejdes videre med både juniorer, elite samt bredden. Uddannelsesforløb for alle der har lyst og overskud.

Formanden stiller op til genvalg en sidste gang efter 12 år som formand.

Der var ingen kommentarer. Beretningen blev godkendt.  

Pkt. 3.         Beretning fra stående udvalg

a: Trivselsudvalget

Baren har ikke kunne bemandes om torsdagen, da udvalgets medlemmer ikke er her torsdage. Det håber man kan løses for kommende sæson.

Der er kommet ny leverandør af vand og øl.

Udvalget har haft en masse aktiviteter i sæsonens løb.

Mona træder ud af udvalget for den kommende sæson, og der appelleres til yderligere hjælp til udvalget.

Godkendt.

b: Turneringsudvalget

Mange aktiviteter i sæsonen, både nationale og internationale turneringer.

Lars Vilandt er trådt ind i udvalget.

Godkendt.

c: Uddannelses- og rekrutteringsudvalget

Mona Jensen træder ind som formand for udvalget i kommende sæson.

Åbent Hus og planer om yderligere kurser og drøftelser om tiltrækning og fastholdelse af nye medlemmer i den næste sæson.

Godkendt.

d: Juniorudvalget

Flere forskellige arrangementer er afholdt på tværs af motion og elite-junior.

Drengeholdet (Jonathan Vilandt) har haft en rigtig stærk sæson, ligesom juniorlandsholdene gjorde rigtig god figur til junior OL med medaljer.

Godkendt.

e: Is- og materialeudvalget

Udvalget har været på hårdt arbejde med alle klubbens mange turneringer.

Jørgen Larsen har valgt at stoppe fra kommende sæson, så struktur omkring is og daglig vedligehold skal genovervejes og nye isfolk er ønsket.

Der appelleres til, at Turneringsudvalget koordinerer med Is- og materialeudvalget omkring den kommende sæson, herunder mængde af turneringer.

Godkendt.

f: Informationsudvalget

Hjemmesiden opdateres næsten dagligt, herunder resultater og kommende arrangementer, herunder kampe i diverse turneringer.

Udvalget består udelukkende af LF.

Facebook anvendes også i det daglige og Instagram bliver nyt for næste år. Dette kommer til at være gennem vores juniorer.

Godkendt.

g: Eliteudvalget

Udvalgets formål er at uddele de midler, der er til rådighed til klubbens elite.

Fra sæsonens start er retningslinjer for modtagelse af støtte gennemgået og tilrettet bl.a. til strategi. Derudover er der tildelt midler fra starten af sæsonen.

I den kommende sæson genbesøges retningslinjer til gældende forhold.

Godkendt.

h: Seniorudvalget

Sæsonen forløbet som vanligt, mødes mandag og onsdag.

Der har været de sædvanlige arrangementer med bl.a. juleafslutning, Høj-Hat og generel hygge.

Der arbejdes på selvstændigt link til Senior Plus via hjemmesiden.

Godkendt.

Pkt. 4.         Regnskab

Klubben kommer ud af året med et underskud på DKK 37.950, primært pga. de tiltag der har været (i forbindelse med nye turneringer – Danish Open og Copenhagen Junior Open og klargøring af isen til disse turneringer?).

Klubbens aktiver er primært likvide beholdninger.

Egenkapitalen er for året negativt med DKK 28.002. Der er gældsposter for DKK   370.410. Primært til instruktører og til kommunen for CNF, hertil også forudbetalinger.

Omsætningen er steget, drevet bl.a. af kontingentforøgelser samt CNF-indtægter.

Juniorudvalg fik i året en ekstrabevilling, der giver overskridelse på budgettet. Samme gør sig gældende for Is og Materiale, hvor budgettet også er overskredet pga. reparationer, indkøb af monitorer og kameraer og generel vedligehold af materiel.

Skyldig løn under note 11, se ovenfor om gældsposter. Forbundet, mellemværende på DKK 71.000 – det er holdindbetalinger til turneringer sidst på sæsonen efter nytår. Det er efterfølgende afregnet.

Godkendt.

Pkt. 5.         Overordnede mål for næste sæson

Bestyrelsen foreslår nedenstående mål for sæsonen 2024/25:

 1. Styrkelse af klubbens arbejde med fællesskabende aktiviteter.
 2. Der skal udarbejdes en strategi med formål at finde nye frivillige i og til klubben.
 3. Styrkelse af juniorarbejdet med særlig fokus på at få nye juniorspillere, etableret nye juniorhold, både på drenge og pige siden samt finde coach/trænere til etablerede juniorhold.
 4. Der arbejdes på at få nye spillere i klubben.
 5. Der skabes et godt elitemiljø i klubben jf. klubbens målsætning og strategi og handlingsplaner for elite og junior. Klubben er en del af DCuF’s Elitecenter.

Pkt. 6.         Budget

Budgettet er fremlagt generalforsamlingen.

CNF-budget fastholdes for kommende sæson, primært pga. mængden af instruktører.

Juniorudvalgets budget fastholdes på et forholdsmæssigt højt niveau bl.a. pga. målsætningen om udvikling.

Bankindeståender falder pga. betaling af gæld, herunder til kommunen.

Budgettet er godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 7.         Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (formanden eller sekretæren) i hænde senest 7 dage for Generalforsamlingens afholdelse.

Ingen forslag er modtaget.

Pkt. 8.         Valg jf. vedtægternes § 5.6.1

 1. Formand Allan Holm Pedersen – Villig til genvalg – VALGT
 2. Sekretær Lene Stjerne Hansen – Ønsker ikke genvalg – Jane Bidstrup træder ind som sekretær for kommende sæson.
 3. 2 Bestyrelsesmedlemmer:
  Brian Nielsen – villig til genvalg – VALGT
  Lars Vilandt – ønsker ikke genvalg. Er villig til en periode mere – VALGT
  Jane Bidstrup – Indstilles til nyvalg – RYKKES OP TIL SEKRETÆR
 1. Bestyrelsessuppleanter:
  Wagn Hørmark – villig til genvalg. – VALGT
  Charlotte Holtermann – Indstilles til nyvalg. – VALGT

Pkt. 9.         Valg af revisor og revisorsuppleant

 1. Revisor Keld Henriksen – villig til genvalg. – VALGT
 2. Revisorsuppleant Johnny Frederiksen – villig til genvalg. – VALGT

Pkt. 10.       Valg til stående udvalg (blå er bestyrelse)

Minimum 2 personer i hvert udvalg.

a: Trivselsudvalget

Indstilling: Walter Hørmark, Brian Nielsen, Marianne Nielsen, Peter Jensen, Tatjana Smidt, Susanne Frederiksen, Arne Jensen, Jolita Staneliene, Leif Pedersen, Lilian Pedersen, Bente Olsen

Ingen ændringer.

b: Turneringsudvalget

Indstilling: Martin Høgh, Lillian F. Hansen, Gert M. Larsen, Henrik Holtermann, Theis H. Hansen, Lars Vilandt,

Ingen ændringer.

c: Uddannelses- og rekrutteringsudvalget

Indstilling: Mona Jensen, Wagn Hørmark, Ivan Frederiksen, Lillian F. Hansen

Morten Munk er trådt ud. Jannie Hellstrøm og Poul Jacob Stühler træder ind.

e: Juniorudvalget

Indstilling: Lars Vilandt, Ivan Frederiksen, Wagn Hørmark, Peter Jensen, Leif Pedersen, Rasmus Schmidt

Ingen ændringer.

f: Is- og materialeudvalget

Indstilling: Ivan Frederiksen, Brian Nielsen, Arne Jensen, Leif Pedersen, Peter Jensen,

Følgende har ligeledes været del af udvalget: Steen Rønnegart, Erik Rasmussen, Pelle Nielsen (Senior) fra beretning

Følgende træder ind: Asmus, Mads Nørgaard, Lars Vilandt træder ind.

Jørgen Larsen træder ud af udvalget.

g: Informationsudvalget

Indstilling: Lilian F. Hansen

Henrik Holtermann, Rune Nebbelunde og Thomas Olorenshaw er trådt ud af udvalget.

h: Eliteudvalget

Indstilling: Brian Nielsen, Johnny Frederiksen, Lene Nielsen, Allan Holm Pedersen.

Mads Nørgaard træder ind.

i: Seniorudvalget

Indstilling: Keld Henriksen

Pkt. 11.       Eventuelt.

Lilian Pedersen: Vi vil gerne have mere varme i klublokalet. Det er givet videre, men det styres fra kommunen. Det forsøges at få slukket for natsænkning fra kommunens side.

Arne Jensen: Turneringsudvalget. Stævner der arrangeres – tiden mellem kampene til klargøring af is skal overvejes. Der skal som minimum være 2 timer ved 2 mand. Bestyrelsen er imødekommende, og det forsøges at blive mødt med bedre kommunikation mellem turnerings- og isudvalget om turneringsprogram.

For kommende sæson vil der blive afholdt et opstartsmøde mellem is-, turnering- og trivselsudvalget om planlægning og til/fravalg af turneringer.

Der er lagt op til nye retningslinjer for løn til turneringer, træning etc., og fremadrettet vil der være afsat en lønning til et is-pas. Hvordan det fordeles med antal is-folk er til diskussion.

Theis: Det vil være rigtig interessant at se et ”regnskab” der afspejler en egentlig sæson. MH har tidligere fremlagt tallene fra 01.01. til sæsonslut for at give et indblik i de sidste 3 mdr. af sæsonen. Dette overvejes til fremtiden. Det er særligt CNF, der kan være differentieret ift. det aflagte regnskab.

Dorte Holm: Overvejelser omkring Hvidovre Cup og klubbens udgifter til turneringer.  Det kunne overvejes om det er en turnering, der skal afholdes årligt eller om den kan afholdes hvert andet år.

Ivan stiller spørgsmål til, om der er indtægter på de større turneringer. MH redegør for, at der har været udfordringer med fremskaffelse af budgetter med andet fra bl.a. forbundsrepræsentanter. Dermed har der ikke været det fulde overblik over udgifter til bl.a. Nordic Curling Tour, bl.a. omkostninger til is og andet, så klubben har måtte dække udgifter til diverse turneringer.

Ivan stiller spørgsmål ved udgift til nyt kamerasystem, som han ikke mener hører til i is- og materialeudvalg. Det er ikke udvalgets, ansvar at der har været et større budgetoverskridelse. Det er uforudsete omkostninger til turneringer, der har været den største faktor. Fremadrettet bliver turneringerne klubbens turneringer, og dermed er der bedre kontrol over udgifter og omkostninger.

Is og materialeudvalgets budget indeholder ingen lønomkostninger, så den post i budgettet angår ikke aflønning.

 

Afsluttende bemærkninger: AHP – vi har en kasse vin til dirigenten.