hcc.dk

HCC

§ 1 Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Hvidovre Curling Club og er hjemmehørende i Hvidovre kommune. 

§ 2 Målsætning
2.1 Klubbens formål
– At udbrede kendskabet til curlingspillet i Hvidovre og omegn.
– At tilbyde de bedst tænkelige forhold for udøvelse af curlingspil på alle niveauer for alle aldersklasser.
– At gøre Hvidovre Curling Club til et sted, hvor medlemmerne kan lide at komme.

 

2.2 Overordnede mål
Bestyrelsen skal hvert år forelægge den ordinære generalforsamling overordnede, prioriterede mål for næste sæsons aktiviteter. Det er bestyrelsens opgave at arbejde for at opfylde de overordnede prioriterede mål og på den følgende ordinære generalforsamling at redegøre for de opnåede resultater.

§ 3 Klubbens medlemskab af andre organisationer
Klubben skal være medlem af Dansk Curling Forbund.

§ 4 Medlemskab af klubben
4.1 Optagelse af medlemmer
Såvel aktive som passive medlemmer kan optages i klubben. Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse.

4.2 Kontingenter

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og omfatter følgende medlemskategorier:
1. Aktive medlemmer
1.1 Juniorer (må ikke være fyldt 21 år den 30. juni).
1.2 Seniorer.
1.3 Nye medlemmer (aldrig har været medlem af Hvidovre Curling Club før).
1.4 Bestyrelsesmedlemmer
1.5 Æresmedlemmer
2. Passive medlemmer

Kontingentet skal være betalt senest 1. oktober i sæsonen. Er dette ikke sket, fortabes retten til at repræsentere Hvidovre Curling Club ved Dansk Curling Forbunds arrangementer samt at deltage i klubbens arrangementer. Betalt kontingent kan ikke tilbagebetales.

Aktive medlemmer af andre klubber under Dansk Curling Forbund har lov til at benytte banerne efter aftale med bestyrelsen.

4.3 Eksklusion
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Bestyrelsen kan enstemmigt ekskludere et medlem, såfremt vedkommende ved omtale eller handling skader klubbens interesser eller anseelse.
Et ekskluderet medlem har ret til at få eksklusionen prøvet ved den næste generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer kan kun ekskluderes af generalforsamlingen.

4.4 Medlemmets forpligtelser

Ethvert medlem skal – efter bedste evne – arbejde i klubbens interesse.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

5.1 Indkaldelse
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Hvidovre Kommune, senest med udgangen af maj måned og skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, enten via e-mail eller brev, samt på klubbens hjemmeside. Det enkelte medlem er ansvarlig for at holde klubben ajour med aktuel e-mailadresse og adresse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af alle de stemmeberettigede medlemmer eller 1/4 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag eller sager, der ønskes behandlet. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes inden 28 dage efter begæringens modtagelse.

5.2 Stemmeret

Stemmeret har ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance.

5.3 Ledelse og beslutning

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. På et hvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

5.4 Dagsorden

Skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, indeholdende en redegørelse for opnåede resultater i forhold til de i på sidste ordinære generalforsamling fremlagte mål.
3. Beretning fra st[ende udvalg
4. Regnskab.
5. Overordnede mål for næste sæson.
6. Budget.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af indtil 7 bestyrelsesmedlemmer (for en toårig periode) og to suppleanter (for en etårig periode), der vælges således:
– Formand.
– Sekretær.
– Kasserer.
– Indtil 4 menige bestyrelsesmedlemmer.
– 2 suppleanter.
Ovenstående vælges i henhold til § 5.6.1
9. Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til § 5.6.2
10. Valg til stående udvalg i henhold til § 5.6.3
11. Eventuelt.

5.5 Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5.6 Valg

5.6.1 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges således:

            I lige år vælges:

1. Formand
2. Sekretær
3. 2 menige medlemmer

I ulige år vælges:
1. Kassereren
2. 2 menige medlemmer

Hvert år vælges: 2 suppleanter

5.6.2 Revisor og revisorsuppleant
Vælges hvert år.

5.6.3 Stående udvalg
Der skal vælges mindst 2 menige medlemmer til alle stående udvalg, dog ikke Eliteudvalget, hvor der vælges 1 repræsentant fra hvert hold, der er udtaget under dette udvalg sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer, valgt af bestyrelsen.

1. Trivselsudvalg
2. Turneringsudvalg
3. Informationsudvalg
4. Uddannelses- og rekrutteringsudvalg
5. Juniorudvalg
6. Is- og materieludvalg
7. Økonomiudvalg
8. Eliteudvalg

Såfremt generalforsamlingen ikke kan vælge minimumsantallet til udvalget, overtager bestyrelsen arbejdet i den følgende periode eller suppleres op med medlemmer i løbet af perioden.

§ 6 Bestyrelsen

6.1 Konstituering og supplering
På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling udpeges en stedfortræder for formanden. Såfremt et bestyrelsesmedlem varigt ønsker at udtræde af bestyrelsen, indsætter bestyrelsen en af de valgte suppleanter. For at kunne holde sig orienteret om bestyrelsens arbejde skal suppleanterne tilsendes bestyrelsesreferater på linje med bestyrelsens medlemmer.

Der vælges et bestyrelsesmedlem til hvert af de stående udvalg. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. Bestyrelsens repræsentant i udvalget er ansvarlig for udførelse af de af bestyrelsen pålagte opgaver.

6.2 Bestyrelsens tegningsregler, hæftelse og fuldmagter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres en protokol over behandlede emner på bestyrelsesmøderne.

6.3 Bestyrelsesmedlemmernes arbejde
– Alle medlemmer af bestyrelsen er pligtige til at deltage i bestyrelsesmøderne samt at modtage valg til de stående udvalg.
– Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang månedligt i perioden fra den 1. august til den 31. maj og skal varsles 4 dage før mødets afholdelse.
– Forslag til dagsordenen kan fremsættes efter følgende retningslinjer:
1. På selve mødet. Vedtagelse kræver enstemmighed.
2. Ved fremsendelse til klubbens formand senest 8 dage før mødets afholdelse. Dagsorden indeholdende samtlige indkomne forslag udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 4 dage før mødet. Vedtagelse kræver almindeligt flertal.
– Formanden åbner og leder møderne. Der kan efter formandens ønske vælges en dirigent/mødeleder.
– Sekretæren skriver referat ved hvert bestyrelsesmøde. Dette udsendes med indkaldelsen til næste møde, dog senest 14 dage efter afholdelsen af det foregående bestyrelsesmøde. Såfremt der findes misforhold, kan et mindretal få tilført tilkendegivelser eller rettelser, som påføres det nye referat. Referatet slås op i klublokalet.
– På ordinære bestyrelsesmøder behandles mindst følgende:
1. Officielle meddelelser.
2. Kommentarer til og godkendelse af referatet.
3. Opfølgning af pålagte opgaver.
4. Indkomne forslag.
5. Beretning fra stående udvalg.
6. Kommende aktiviteter og aflysninger.
7. Eventuelt.

§ 7 Dokumentationssystem
Klubben opretholder et dokumentationssystem i form af en klubhåndbog, hvis formål er at sikre kontinuitet og overblik over klubbens aktiviteter fra sæson til sæson. Dokumentationssystemet består af en klubhåndbog, der omfatter følgende elementer:

– Overordnet struktur for HCC
– Klubbens love, herunder målsætning
– Strategi
– Politikker
– Arbejdsbeskrivelser
– Procedurer og rutiner
En opdateret klubhåndbog udleveres ved sæsonstart til alle bestyrelsesmedlemmer, samt et udvalgsmedlem i hvert udvalg. Der opbevares 3 eksemplarer i klublokalet.

§ 8 Økonomi – regnskaber, revision og budget
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret (fra 1. januar til 31. december). Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, forsynes med revisionspåtegning, samt være underskrevet af kassereren, revisoren og formanden. Regnskabet fremlægges for bestyrelsen senest den 10. marts.

Det reviderede regnskab udsendes i skriftlig form til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Der udarbejdes et budget, som ligeledes udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 9 Klubbens opløsning

9.1: Klubben kan kun opløses, såfremt 3/4 af dens stemmeberettigede medlemmer stemmer for dens opløsning og kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, der specielt er indkaldt til dette formål.
9.2: Ved opløsning af klubben vil eventuelle overskydende midler blive tildelt Frihedens Idrætscenter til gavn for idrætscentrets klubber og foreninger.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1994 og ændret (§8 omkring regnskabsår) den 21. maj 2001 samt den 28. maj 2002 (tilføjet § 9.2. om anvendelse af klubbens midler ved opløsning) samt den 24. maj (§ 5.6.3. tidligere mindst 2 og højst 4, ”og højst 4” slettet), den 22. maj 2012 ændres §5.1 (om indkaldelse kan ske på e-mail eller brev.)